Serviciile noastre

 • Contabilitate financiară și de gestiune
 • Consultanță financiar-contabilă și fiscală
 • Personal, salarizare și Resurse umane
 • Înființare societăți

Contabilitate financiară și de gestiune

Servicii de contabilitate primară:

 • Emiterea și înregistrarea facturilor către clienți;
 • Înregistrarea facturilor primite de la furnizori;
 • Verificarea și reconcilierea soldurilor partenerilor (clienti și furnizori);
 • Întocmirea registrului de casă și a documentelor primare ce stau la baza întocmirii acestuia;
 • Întocmirea NIR-urilor, a bonurilor de consum, a notelor de transfer între gestiuni, a facturilor de ieșire și a avizelor de expediție sau de transfer între locații;
 • Întocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • Verificarea corespondenţei soldurilor bancare cu cele înscrise în extrasele de cont;
 • Întocmirea, completarea, înregistrarea, îndosarierea documentelor ce constituie baza înregistrărilor contabile;
 • Întocmirea zilnică a registrelor contabile;

Servicii de contabilitate financiară:

 • Calculul impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat privind: impozitul pe profit/ veniturile microîntreprinderilor; impozitul pe salarii și contribuțiile sociale aferente salariilor; taxa pe valoarea adaugată, dividende;
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale privind: taxa pe valoarea adaugată, impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, salarii;
 • Raportarea către conducerea societății situația privind indicatorii de performanță, situația patrimonială, situația datoriilor restante, situația creanțelor neîncasate;
 • Evidența mijloacelor fixe;
 • Informarea periodică și permanentă a conducerii asupra modificărilor din mediul economic și fiscal;
 • Asistență și reprezentarea în cazul controalelor efectuate de către instituțiile publice din domeniu;
 • Întocmirea dosarelor de finanțare și de leasing;
 • Verificarea periodică a concordanței dintre impozitele și taxele datorate cu fișa pe plătitor;
 • Obținerea certificatelor fiscale, constatatoare în scopurile solicitate de client;
 • Întocmirea situațiilor financiare anuale și semestriale,

Servicii contabilitate de gestiune:

 • Evidența global-valorică, cantitativ-valorică a stocurilor, întocmirea balanței analitice a stocurilor;
 • Evidența analitică a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;
 • Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitatea de producție, executarea de lucrări și prestări de servicii;
 • Determinarea costurilor prestabilite, determinarea costului efectiv de producție;
 • Asistență în întocmirea dosarului de inventariere;

Servicii de contabilitate financiară:

 • Raportarea privind modul de desfășurare a revizuirii și constatările identificate;
 • Asistență în rezolvarea problemelor constatate;
 • Corectarea erorilor de înregistrări contabile;
 • Corectarea erorilor de calcul privind impozitele și taxele;
 • Corectarea declarațiilor fiscale cu evidențele contabile și depunerea lor la administrația financiară;
 • Refacerea balanțelor de verificare.

Ai nevoie de ajutor?

Dacă nu știi exact care este cea mai bună soluție pentru tine, trimite-ne un mesaj pentru a programa o consultație GRATUITĂ!

Personal, Salarizare și Resurse umane

 • Calculul salarial;
 • Generarea statelor de plată, tichete de masă, fluturași de salariu;
 • Calculul concediilor medicale, concedii de odihnă, bonusuri, rețineri salariale;
 • Întocmirea și depunerea dosarului de recuperare a sumelor din concediile medicale de la Casa de Sănătate;
 • Întocmirea și depunerea dosarului pentru somajul tehnic;
 • Întocmirea si depunerea declaratiilor aferente salariilor;
 • Calcul și comunicarea impozitelor de plată aferente salariilor;
 • Întocmirea și completarea contractelor individuale de muncă;
 • Întocmirea tuturor actelor adiționale la contractul individual de muncă;
 • Întocmirea deciziilor de încetare a contractului individual de muncă;
 • Întocmirea și verificarea dosarelor de personal;
 • Întocmirea fiselor privind evaluarea salariaților;
 • Întocmirea fișei postului;
 • Întocmirea regulamentului de ordine interioară;
 • Întocmirea contractului colectiv de muncă;
 • Întocmirea adeverințelor de salariat;
 • Întocmirea rapoartelor pentru Institutul Național de Statistică;
 • Înregistrarea în ReviSal a contractelor de muncă, modificări, acte adiționale, încetări ale acestora;

Consultanță financiar-contabilă și fiscală

 • Consultanță privind reglementările naționale și internaționale, operaţiunile de import/export, codul vamal, evitarea dublei impuneri, tranzacţiile internaţionale;
 • Consultanță privind legislația financiar-contabilă și fiscală (impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, accize, etc.);
 • Informare privind cuantumul si calculul obligatiilor de plată pentru impozitul pe venitul din salarii, contributii sociale, fonduri speciale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, TVA, alte taxe si impozite;
 • Informare permanentă privind modificările apărute în legislația financiar-contabilă și fiscală;
 • Asistarea și reprezentarea în relațiile cu organele de control ale Ministerului Economiei și Finanțelor, ITM;
 • Consultanță și asistență privind întocmirea Manualului de politici contabile specifice;
 • Consultanță privind documentația pentru obținerea de credite și leasing-uri.

Înființare societăți

 • Asistență pentru înfiintarea societățiii, în vederea alegerii unei soluții optime din punct de vedere fiscal și contabil;
 • Întocmirea/depunerea documentației pentru înființarea societății la ONRC;
 • Consultanță ulterioară înființării, cu privire la procedurile de înregistrare fiscală a societății comerciale la organul fiscal teritorial;
 • Efectuarea/depunerea de modificări legate de documentele societății la ONRC.

Ai nevoie de ajutor?

Completează formularul și revenim cu cea mai bună ofertă pentru tine!

Alegeti valoarea: 0
Alegeti valoarea: 0
Deschide chat
Ai nevoie de ajutor?
Buna,
Cu ce te pot ajuta?